Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie ‘Doe maar lekker gezond’ (DMLG), gevestigd te Voorburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67730043.

Deze algemene voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden.

DMLG behoudt zich het recht voor de AV in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht nadat deze op de website van DMLG zijn gezet en zijn gedeponeerd bij de KvK.

Indien een bepaling van deze AV ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de AV volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen DMLG en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DMLG, voor de uitvoering waarvan door DMLG derden (dienen te) worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet specifiek in deze algemene voorwaarden omschreven is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen DMLG en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de consults en/of het therapieplan en/of de cursus.
 2. DMLG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op DMLG rust een inspanningsverbintenis.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan DMLG worden medegedeeld
 4. DMLG heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien door DMLG of door DMLG ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door DMLG in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt DMLG zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na elk consult via een PIN-transactie of voor overige diensten binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft van tijdige betaling, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 4. Indien DMLG echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. DMLG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat cliënt DMLG van onjuiste- of onvolledige informatie over zijn/haar gezondheid heeft voorzien.
 2. DMLG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat cliënt adviezen niet of onjuist heeft opgevolgd.
 3. Indien DMLG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DMLG beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. DMLG is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie ontstaan als gevolg van schade, zoals genoemd in artikel 4.1 van deze AV.
 5. DMLG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. DMLG zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DMLG.